ایمیل
  رمز عبور
ــ جزئیات درآمدهای مالیاتی سال آینده
ژوله

بنا بر لایحه بودجه سال آینده میزان درآمدهای مالیاتی ۵۳۸ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۱۷۴ میلیون ریال تعیین شده است که ۱۶٫۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا در لایحه‌ی بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مالیات اشخاص حقوقی ۲۲۷ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۲۵۳ میلیون ریال تعیین شده است.

همچنین بنا به لایحه بودجه مالیات بر درآمدها ۸۲ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۳۶ میلیون ریال، مالیات بر ثروت ۲۰ میلیون و ۵۵۱ هزار و ۲۷۱ میلیون ریال، مالیات بر واردات ۸۹ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۴۶۵ میلیون ریال و همچنین مالیات بر کالاها و خدمات ۱۱۸ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۱۴۹ میلیون ریال در نظرگرفته شده است.

میزان(میلیون ریال)

درآمدهای مالیاتی

۵۳۸,۲۸۶,۱۷۴

مالیات اشخاص حقوقی

۲۲۷,۳۷۶,۲۵۳

مالیات بر درآمدها

۸۲,۳۹۵,۰۳۶

مالیات بر ثروت

۲۰,۵۵۱,۲۷۱

مالیات بر واردات

۸۹,۸۳۲,۴۶۵

مالیات بر کالاها و خدمات

۱۱۸,۱۳۱,۱۴۹

بر این اساس بنا به ماده قانون برنامه پنجم، به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای دولت مقرر شده در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات‌های مستقیم و با گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به ۱۰ درصد برسد.

این در حالی است که بنا به اعلام رحیم ممبینی ، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر در کشور هفت درصد اعلام می شود که این میزان برای اقتصاد ملی بسیار پایین است، این درحالی است که این شاخص در بسیاری از کشورها بیش از ۲۰ درصد است.