ایمیل
  رمز عبور
ــ ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1391 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
ژوله

در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، و با عنایت به تصمیمات جلسه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ کمیسیون تقویم املاک شهر تهران(موضوع ماده ۶۴ قانون یاد شده)، جدول ارزش اجاری مصوب کمیسیون مزبور در عملکرد سال ۱۳۹۰ املاک شهر تهران به انضمام ضوابط اجرایی آن(موضوع بخشنامه شماره ۸۶۴۸/۲۰۰ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۱)، عیناً ملاک عمل مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک مذکور برای عملکرد سال ۱۳۹۱ می باشد. مراتب جهت اجراء ابلاغ می گردد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور