ایمیل
  رمز عبور
ــ نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالا و خدمات عمومي در سال 1392
ژوله

بسمه تعالي
قابل توجه فعالان محترم اقتصادي مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده
نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومي در سال 1392 شش درصد (6%) مي‌باشد
بر اساس تبصره «2» ماده «117» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که مقرر مي‌دارد نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه(1390)، سالانه به ميزان يك درصد افزايش يابد، بنابراين نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومي از ابتداي سال 1392 شش درصد «6% مي‌باشد.لذا به منظور جلوگيري از هرگونه مشکلات اجرايي از مؤديان محترم مالياتي مشمول نظام ماليات برارزش افزوده درخواست مي‌گردد که از ابتداي سال 1392 در کليه مبادلات اقتصادي في‌مابين (عرضه کالاها و ارائه خدمات عمومي) ماليات وعوارض ارزش افزوده را به نرخ شش درصد «6%» (6/3% ماليات و 4/2% عوارض) درصورتحساب‌هاي صادره اعمال و از خريداران اخذ نمايند.


روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور