ایمیل
  رمز عبور
ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع : ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینهپیرو نامه شماره ۱۳۴۷۰/۲۳۰/د مورخ ۱/۵/۱۳۹۰ درخصوص ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه، به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی از ثبت و امضای دفاتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند(ب) ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل خارج از موعد بودن آن خودداری می نمایند که این امر موجبات برخی مشکلات و بروز نارضایتی را برای این گروه از مودیان محترم فراهم می نماید.
با توجه به این که تصمیم گیری درخصوص دفاتر مودیان از اختیارات هیأت موضوع بند (۳) ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، لذا مجدداً تأکید می گردد فارغ از مهلت های زمانی تعیین شده برای ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه از طرف صاحبان مشاغل به منظور برخورداری از خوداظهاری درآمد مشمول مالیات، ادارات امور مالیاتی بدون در نظر گرفتن زمان مراجعه مؤدیان جهت پلمپ دفتر مذکور، مطابق ماده (۲) آیین نامه موضوع تبصره (۲) ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند.
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم