ایمیل
  رمز عبور
ــ اطلاعیه مهم: مهلت ارائه الکترونیکی صورت معاملات (خرید، فروش و قراردادها) سال 1391 لغایت 1392/03/31تمدید شد
ژوله

نظر به درخواستهاي مكرر موديان گرامي و استقبال موديان از ارايه فهرست صورت معاملات از طريق سيستم الکترونيکي و بدون مراجعه به واحدهاي مالياتي، بدينوسيله در راستاي تکريم ارباب رجوع و موديان محترم مهلت تسليم الكترونيكي صورت معاملات (اعم از خريد، فروش، قرارداد) موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم تا تاريخ 1392/03/31 تمديد مي‌گردد.
با توجه به جرائم سنگين و غير قابل بخشودگي مربوطه، از موديان گرامي مشمول دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مزبور دعوت مي‌گردد با استفاده از فرصت ايجاد شده نسبت به انجام تكاليف قانوني مربوطه اقدام نمايند.