ایمیل
  رمز عبور
ــ تغییر مبلغ حد نصاب برای گزارش خرید و فروش فصلی
ژوله

یرو دستور العمل شماره 3954/200 مورخ 22/4/92 , قانون مالیاتهای مستقیم به اطلاع می رساند که مبلغ 10 % حد نصاب معاملات کوچک به میزان 8,800,000 اعلام می گردد .

سازمان امور مالیاتی کشور