ایمیل
  رمز عبور
ــ استعلام و اخذ کدفراگیر اتباع خارجی
ژوله

جهت اخذ کد فراگیر اتباع خارجی به آدرس http://tax.gov.ir/Pages/action/show/13 مراجعه فرمایید