ایمیل
  رمز عبور
ــ بخشنامه ۲۷۹۱/۲۶۰/د مورخ ۹۲/۷/۹(تفویض اختیار تقسیط و بخشودگی جرایم ارزش افزوده)
ژوله

جناب آقای زارعی

مدیر کل محترم وصول و اجراء امور مالیاتی شهر تهران

سلام علیکم

با توجه به تفویض اختیار شماره ۶۶۳۱/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۳/۹۱ رئیس کل محترم سازمان و پیرو تفویض اختیار شماره ۴۹۹۶/۲۶۰/ د مورخ ۰۳/۰۷/۹۱ ، در اجرای حکم ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بنابر اختیارات حاصل از مواد «۱۶۷» و «۱۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مالیات و عوارض موضوع این قانون، ضمن تأکید بر اهمیت وصول و واریز نقدی و به موقع مالیات و عوارض در نظام مالیات بر ارزش افزوده، به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرایند وصول بدهی های مؤدیان، اختیار تقسیط بدهی‌های مالیات و عوارض ارزش افزوده و بخشودگی جرایم موضوعه برای شرایط خاص در چارچوب شرایط و ضوابط ذکر شده به شرح ذیل به جنابعالی تفویض می‌شود:
1- تقسیط بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده

۱-۱- حداقل معادل ۲۵% ( بیست و پنج درصد) از کل بدهی هر دوره (‌مالیات و عوارض ارزش افزوده) بصورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد.

۲-۱- حداکثر سقف مجموع بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل تقسیط برای هر مؤدی با رعایت مفاد بند (۱-۱)‌، مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (پنج میلیارد ریال) در هر دوره می‌باشد.

۳-۱- تقسیط بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر به مدت ۶ (شش ماه).

۲- بخشودگی جرایم مالیات و عوارض ارزش افزوده

۱-۲- بخشودگی جرایم مالیات و عوارض ارزش افزوده تا سقف ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال(صد میلیون ریال ) برای هر دوره تا ۱۰۰% (صد در صد).

۲-۲- بخشودگی جرایم مالیات و عوارض ارزش افزوده بیش از سقف ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال(صد میلیون ریال) برای هر دوره حداکثر تا ۷۰% (هفتاد درصد) مشروط بر اینکه از مبلغ ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (هفتصد میلیون ریال) تجاوز ننماید.

اقتضاء دارد تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم در چارچوب تفویض اختیار مذکور، با محوریت اصول ذیل صورت‌پذیرد.

۱- رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط به ویژه مواد ۱۶۷و۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم؛

۲- توجه به اصل دریافت نقدی مالیات و عوارض ارزش افزوده و انجام تقسیط برای شرایط خاص مؤدیان؛

۳- اخذ درخواست کتبی به همراه اسناد و مدارک مثبته مودی مرتبط با درخواست تقسیط و بخشودگی جرایم از مؤدیان؛

۴- بررسی شرایط، دلایل و مستندات درخواست مؤدیان؛

۵- در مواردی که بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی خارج از اختیارات آن اداره کل می باشد و بنا به دلایل خوش حسابی و یا خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر، مؤدی واجد شرایط مساعدت تشخیص داده می شود، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد مشخص مراتب جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به این معاونت منعکس گردد.

۶- شرط اعمال بخشودگی جرایم ،پرداخت اصل مالیات وعوارض و آن بخش از جرایم قابل وصول خواهد بود.

این تفویض اختیار جایگزین تفویض اختیارات قبلی سازمان و معاونت مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تقسیط و بخشودگی جرایم مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌گردد.

بدیهی است قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونین ذیربط خواهد بود.


علیرضا طاری بخش
معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده