ایمیل
  رمز عبور
بخشنامه ۲۹۶۲۱/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۹/۷(ده درصد (۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های ۱۳۸۷ و بعد از آن)
بخشنامه ۲۹۶۲۱/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۹/۷(ده درصد (۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های ۱۳۸۷ و بعد از آن)

به پیوست تصویر مصوبه شماره ۱۴۶۳۰۷/ت ۴۸۱۷۵ک مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۱ وزیران محـترم عضو کمیسیون اقتصاد، مندرج در روزنامـه رسمـی مـورخ ۲۹/۷/۱۳۹۱ بشرح ذیل، جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد.

“مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری بابت ده درصد (۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث ، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های ۱۳۸۷ و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (۱۶۰۱۱۱) مندرج در قوانین مذکور و مبالغی که در اجرای حکم بند (ب) ماده (۳۷) قانـون برنامـه پنـجساله پنـجم تـوسعه جمـهوری اسلامی ایران – مصوب۱۳۸۹- به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می شود، به ترتیب از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوعماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای ۱۳۸۷به بعد و عملکرد سال۱۳۹۰ و پس از آن محسوب خواهد شد.”

بنابراین در اجرای مصوبه مذکور پرونده های مالیاتی که در فرایند رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشند، پس از ارائه اسناد و مدارک مربوط به واریز مبالغ مذکور به حسابهای مورد نظر حسب مورد در سال مورد رسیدگی یا سنوات بعد (با رعایت مفاد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم)، بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد.

حسین وکیلی

معاون مالیاتهای مستقیم