ایمیل
  رمز عبور
بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۹۶۶۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۴ - اختیار بخشودگی جرایم
بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۹۶۶۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۴ - اختیار بخشودگی جرایم

بسمه تعالی

مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی

بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در راستای سال تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، بدین وسیله اختیار بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای جرائم غیر قابل بخشودگی ) و قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ صدور این بخشنامه لغایت ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ با رعایت مقررات مواد ۱۹۱،۱۹۴و۲۰۱ قانون مزبور شامل مالیات عملکرد ، حقوق تکلیفی ، ارث ، حق تمبر و مالیات بر ارزش افزوده ، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد .

ضمنا بخشودگی جرائم مؤدیان مالیاتی ف مشروط به تسویه حساب کامل بدهی ها و تعیین تکلیف سایر جرائم کلیه پرونده های قطعی شده و همچنین ثبت نام برای شماره اقتصادی و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

بدیهی است پس از پایان مهلت یاد شده تفویض اختیار های قبلی ملاک عمل خواهد بود .

مقتضی است فهرست کامل مؤدیانی که از این تسهیلات استفاده می نمایند ، به شرح فرم پیوست در محیط نرم افزاری excel حداکثر تا پایان سال جاری به دفتر اینجانب ارسال گردد .

علی عسکری