ایمیل
  رمز عبور
بخشنامه شماره 16218/200 مورخ 10/08/1391 – معافیت صادرات کالا و خدمات
بخشنامه شماره 16218/200 مورخ 10/08/1391 – معافیت صادرات کالا و خدمات

دستور العمل: 527 – 91 – 141 – م
مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران – ادارات کل امور مالیاتی استان ها
موضوع: صادرات کالا و خدمات
با توجه به مقررات مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء هـ بند 4 تصویب نامه شماره 20082 ت 30784 ک مورخ 21/4/1383 و بند 2 تصویب نامه شماره 9429 ت 32172 هـ مورخ 21/2/84 و مصوبه شماره 22788 ت / 39641 هـ مورخ 6/2/1388 هیات محترم وزیران و پیرو دستورالعمل شماره 656 مورخ 14/1/1387، بدین وسیله مقرر می گردد:
از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازمست ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت:
1- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزی مودی در داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد.
2- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی.
3- معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد.
در ضمن در صورتی که هر یک از مودیان، جدول شماره 12 اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده اند ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی با اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند. 12/6
علی عسکری