ایمیل
  رمز عبور
درج نـوع فـعـالـيـت، مـيـزان درآمـد و نـوع ضـريـب علي الرأسي به تفکيک هر درآمد در گزارش رسيدگي از طريق علي الرأس
درج نـوع فـعـالـيـت، مـيـزان درآمـد و نـوع ضـريـب علي الرأسي به تفکيک هر درآمد در گزارش رسيدگي از طريق علي الرأس

شماره:32925/230/د
تاريخ: 10/10/1391
پيوست:

دستورالعمل: 537 -1391 - 153 - 152 - م

موضوع: درج نـوع فـعـالـيـت، مـيـزان درآمـد و نـوع ضـريـب علي الرأسي به تفکيک هر درآمد در گزارش رسيدگي از طريق علي الرأس

به قرار اطلاع برخي واحدهاي رسيدگي کننده به پرونده مالياتي ماليات عملکرد اشخاص حقوقي و حقيقي در زمان تهيه گزارش اعم از گزارش اصلي و متمم از طريق علي الرأس، نسبت به درج نوع فعاليت، ميزان درآمد و نوع ضريب اعمال شده (شماره صفحه و رديف ضريب براساس دفترچه ضرايب مربوطه) اقدام نمي نمايند. لذا مؤکداً يادآور مي گردد که واحـدهاي مـالـيـاتـي مـي بايسـت در تهـيه گزارش رسـيدگي اصلي و علي الخصوص رسيدگي متمم نسبت به درج کامل نوع فعاليت، ميزان درآمد به تفکيک انواع فعاليت و مشخصات ضريب يا ضرايب اعمال شده مربوط به هريک از فعاليت ها اقدام و درآمد مشمول ماليات مؤديان محترم مالياتي را مشخص نمايند.
رؤساي امور مالياتي مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل مي باشند.

علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور