ایمیل
  رمز عبور
دسترسی به استاندارد های حسابداری
کاربران گرامی می توانید از طریق لینک های زیر به استاندارد های حسابداری تدوین شده توسط سازمان

حسابرسی دسترسی داشته باشید:

http://audit.org.ir/تدویناستانداردها/استانداردهایحسابداری/راهنمایآموزشی/tabid/109/language/fa-IR/Default.aspx

http://www.iacpa.ir/tabid/114/Default.aspx