ایمیل
  رمز عبور
ــ اصلاح تبصره یک ماده 25 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
ژوله
شماره: 29289/91
تاریخ: 24/11/1391
اطلاعیه قابل توجه اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران
بدینوسیله به اطلاع می رساند که هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 20/01/1391 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، تبصره یک ماده 25 اساسنامه جامعه را به شرح زیر اصلاح نموده است:
تبصره یک:
فعالیت موسسات حسابرسی شامل ارائه خدمات یاد شده در این ماده و ارزیابی سهام، سهم الشرکه و داوری مالی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط می باشد و انجام هر گونه فعالیت دیگر توسط آن ها ممنوع است.
جامعه حسابداران رسمی ایران

http://mohem.org/wp-content/uploads/2013/02/91-29289-911124.pdf