ایمیل
  رمز عبور
ژولـــــــــــــــه

مــشـــاوره:

ــ مشاوره امور مالی، مالیاتی، بیمه و بازرگانی

ــ مشاوره در مراحل تاسیس، تغییرات و انحلال شرکت ها و موسسات

ــ مشاوره، طراحی و همکاری در انتخاب و استقرار نظام های مالی و سیستم های مکانیزه مالی

ــ مشاوره امور بیمه ای قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور

ــ اتوماسیون مالی و اداری

خـدمــــات:

ــ خدمات مالی و مالیاتی

ــ تهیه و تنظیم آئین نامه ها و دستورالعمل های مالی

ــ خدمات حسابداری امور معوق و جاری و اصلاح حساب

ــ کنترل دوره ای عملیات مالی

ــ تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و گزارشات کنترلی مقایسه ای

ــ تهیه و تنظیم صورت های مالی و گزارشات پایان سال و میاندوره ای

ــ گزارشات حسابداری مدیریت، تجزیه و تحلیل و آنالیز عملکرد

ــ ثبت نام کد اقتصادی و تعیین حوزه مالیاتی

ــ تهیه دفاتر قانونی و تحریر آن طبق آئین نامه تحریر دفاتر

ــ تنظیم و ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی

ــ تنظیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد (اشخاص حقوقی - حقیقی و صاحبان مشاغل)

ــ تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

ــ شرکت در جلسات کمیسیون های سازمان امور مالیاتی به منظور دفاع از منافع کارفرما

آمـــوزش:

_ نرم افزار EXCEL آکادمیک (مقدماتی، کاربردی)

_ نرم افزار EXCEL کارگاه های آموزشی

_ حسابداری مالی

_ حسابداری مالیاتی

_ حسابداری پیمانکاری